Chao Chen @ LAMDA, NJU-AI

chenc.png 

陈超
Chao Chen
M.Sc. Student, LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
Nanjing University, Nanjing 210023, China

Supervisor: Associate Prof. Zongzhang Zhang

Email: chenc@lamda.nju.edu.cn

Biography

Currently I am a graduate student of School of Artificial Intelligence in Nanjing University and a member of LAMDA Group, led by professor Zhi-Hua Zhou.

I received my B.Sc. degree from Kuang Yaming Honors School, Nanjing University in June 2022, majoring in brain science and artificial intelligence. In September 2022, I was admitted to pursue a M.Sc. degree in Nanjing University, under the supervision of Associate Professor Zongzhang Zhang.

Publications

Chao Chen*, Jiacheng Xu*, Weijian Liao, Hao Ding, Zongzhang Zhang, Yang Yu, Rui Zhao. Focus-Then-Decide: Segmentation-Assisted Reinforcement Learning. In AAAI-2024. (to appear)

Chao Chen*, Dawei Wang*, Feng Mao, Jiacheng Xu, Zongzhang Zhang, Yang Yu. Deep Anomaly Detection via Active Anomaly Search. In AAMAS-2024. (to appear)

Jiacheng Xu, Chao Chen, Fuxiang Zhang, Lei Yuan, Zongzhang Zhang, Yang Yu. Internal Logical Induction for Pixel-Symbolic Reinforcement Learning. In KDD-2023.

Research Interests

My research interest includes Reinforcement Learning and its applications. Recently, I am interested in

Honors & Awards

2022 Outstanding Undergraduate Graduates

2023 Outstanding Graduate Students

Finalist award in 2021 Mathematical Contest in Modeling

Correspondence

Email: chenc@lamda.nju.edu.cn

Laboratory: A504, Shaoyifu Building, Xianlin Campus of Nanjing University