Hao-Sen Shi @ LAMDA, NJU-CS

Hao-Sen Shi 

施浩森

Hao-Sen Shi

M.Sc. Student
LAMDA Group
Department of Computer Science & Technology
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China.

Supervisor: Associate Professor Yu-Feng Li

Email: shihs@lamda.nju.edu.cn


Biography

Main Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Correspondence

Email: shihs@lamda.nju.edu.cn

Laboratory: Computer Science Building, Nanjing University Xianlin Campus, Nanjing, China