Yun-Tian Zhang@LAMDA, NJU-AI

Zhang Yuntian  张云天
Yun-Tian Zhang
M.Sc student
LAMDA Group
Department of Computer Science & Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China.

Email: zhangyt@lamda.nju.edu.cn
      

Short Biography

I received my B.Sc. degree from Nanjing University, China in June 2019.
In 2019, I was admitted to study for a M.Sc. degree in Nanjing University and in the LAMDA Group led by professor Zhi-Hua Zhou, under the supervision of Associate Prof. De-Chuan Zhan.

Main Research Interests

Machine Learning.

Publications

Correspondence

Email: zhangyt@lamda.nju.edu.cn
Office: Room A201, Yi-fu Building, Xianlin Campus of Nanjing University
Address: National Key Laboratory for Novel Software Technology
                 Nanjing University, Xianlin Campus
                 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210046, China