Zhi-Jian Zhou@ LAMDA, NJU-AI

zhouzj.jpg 

周 志 健
Zhi-Jian Zhou (Z.-J. Zhou)
M.Sc. Student, LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China

Supervisor: Prof. Wei Gao

Email: zhouzj@lamda.nju.edu.cn
Laboratory: Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University

Biography

Currently I am a first year graduate student of School of Artificial Intelligence in Nanjing University and a member of LAMDA Group(LAMDA Publications), led by professor Zhi-Hua Zhou.

I received my B.Eng. degree from Dalian University of Technology in June 2021. In the same year, I was admitted to study for a M.Sc. degree in Nanjing University with entrance examination.


Research Interests

Machine Learning.


Correspondence

Email: zhouzj@lamda.nju.edu.cn

Address: Zhi-Jian Zhou, National Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Xianlin Campus Mailbox 603, 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210023, China
(南京市栖霞区仙林大道163号, 南京大学仙林校区603信箱, 软件新技术国家重点实验室, 210023.)