Image Home
Image People
Image Publication
Image Applications
Image Data & Code
Image Library
Image Seminar
Image Link
Image AlbumSearch LAMDA
»

People

[Director] [Faculty] [Postdoctoral Fellow] [Ph.D. Candidate] [M.Sc. Student] [Visiting Student] {Alumni} {Adjunct Faculty & Previous Visitors}

Director


Faculty

(Sorted in alphabetical order)
Wei Gao - Dr. Associate Professor Yuan Jiang - Dr. Professor Ming Li - Dr. Professor
Wu-Jun Li - Dr. Associate Professor Yu-Feng Li - Dr. Associate Professor Chao Qian - Dr. Associate Professor
Kai Ming Ting - Dr. Professor Wei Wang - Dr. Associate Professor Jian-Xin Wu - Dr. Professor
Han-Jia Ye - Dr. Assistant Professor Yang Yu - Dr. Professor De-Chuan Zhan - Dr. Professor
Li-Jun Zhang - Dr. Associate Professor Zong-Zhang Zhang - Dr. Associate Professor Zhi-Hua Zhou - Dr. Professor

Postdoctoral Fellow

(Sorted in alphabetical order)

Ph.D. Candidate

(Sorted in year)
Jia-Lve Chen 2016 - Zhi-Yu Shen 2016 - Yi-Qi Hu 2017 - Han Wang 2017 -
Rong-Jun Qin 2018 - Tong Wei 2018 - Zheng Xie 2018 - Kai-Lang Yao 2018 -
Chen-Lin Zhang 2018 - Shao-Qun Zhang 2018 - Peng Zhao 2018 - Lan-Zhe Guo 2019 -
Shi-Yin Lu 2019 - Shen-Huan Lv 2019 - Lan-Ji-Hong Ma 2019 - Xiao Ma 2019 -
Zhi-Hao Tan 2019 - Yuan-Yu Wan 2019 - Tian-Zuo Wang 2019 - Lei Yuan 2019 -
Chu-Xiao Zuo 2019 - Zhen-Yu Zhang 2019 - Chao Bian 2020 - Wen-Pu Cai 2020 -
Yun-Hao Cao 2020 - Xiong-Hui Chen 2020 - Cong Guan 2020 - Yu-Cheng He 2020 -
Yu-Ren Liu 2020 - Su Lu 2020 - Yi-Fan Ma 2020 - Guo-Hua Wang 2020 -
Da-Wei Zhou 2020 - Zheng-Mao Zhu 2020 -

M.Sc. Student

(Sorted in year)

Le-Wen Cai 2018 - Xin-Qiang Cai 2018 - Yang Cao 2018 - Kang Fang 2018 -
Xian-Jin Gui 2018 - Cheng Hang 2018 - Sheng-You Hu 2018 - Sheng-Yi Jiang 2018 -
Ming-Wei Li 2018 - Wen-Tao Li 2018 - Xin-Chun Li 2018 - Zhao-Hua Li 2018 -
Song-Qing Shen 2018 - Feng Shi 2018 - Wen-Yu Tang 2018 - Jun Wang 2018 -
Yi-Mu Wang 2018 - Yi-Xuan Xu 2018 - Yin Xu 2018 - Bo Xue 2018 -
Jia-Qi Yang 2018 - Ya-Qi Yu 2018 - Yu-Jie Zhang 2018 - Yong-Nan Zhu 2018 -
Tian Chang 2019 - Pan Chen 2019 - Yi-He Chen 2019 - Yu-Hui Chen 2019 -
Yue Chen 2019 - Quan Cheng 2019 - Wen-Shu Fan 2019 - Yu Fan 2019 -
Cong Fu 2019 - Yi-Fan Ge 2019 - Zhen-Yu Guo 2019 - Lu Han 2019 -
Tao Han 2019 - Yi-Xiao He 2019 - Yu-Xuan Huang 2019 - Yin-Peng Xie 2019 -
Xiang-Han Kong 2019 - Jie Li 2019 - Jun Li 2019 - Lan Li 2019 -
Jian Lin 2019 - Fan-Ming Luo 2019 - Jia-Wei Mi 2019 - Lu Ming 2019 -
Jing-Cheng Pang 2019 - Zi-Hao Qiu 2019 - Hao-Pu Shang 2019 - Jie-Jing Shao 2019 -
Yi Shi 2019 - Hui Sun 2019 - Peng Tan 2019 - Zhang-Hao Tian 2019 -
Xu-Yao Wang 2019 - Huan-Yu Wang 2019 - Jin-Hui Wu 2019 - Zhi-Fan Wu 2019 -
Bi-Cun Xu 2019 - Li-Jun Xu 2019 - Tian Xu 2019 - Ke Xue 2019 -
Fan Yan 2019 - Yi-Rui Yang 2019 - Hao Yu 2019 - Yi-Feng Zhang 2019 -
Yong-Shun Zhang 2019 - Yun-Tian Zhang 2019 - Zhao-Yu Zhang 2019 - Jia-Yi Zhou 2019 -
Ming-Xuan Zhu 2019 - Zheng Ai 2020 - Yong Bai 2020 - Xiao-Chen Cai 2020 -
Jia-Han Cao 2020 - Lei Chai 2020 - Zi-Xuan Chen 2020 - Zi-Hang Cheng 2020 -
Shu Ding 2020 - Ying-Xiao Du 2020 - Dong-Yu Guo 2020 - Jun-Qi Guo 2020 -
Feng-Bin He 2020 - Quan He 2020 - Yin-Yin He 2020 - Ya-Fei Hu 2020 -
Cheng-Xing Jia 2020 - Ying-Chun Jian 2020 - Wei Jiang 2020 - Xue-Kun Jin 2020 -
Jia-Yi Leng 2020 - Long-Fei Li 2020 - Xin-Ye Li 2020 - Ying Li 2020 -
Yan-Shuo Liang 2020 - Wei-Jian Liao 2020 - Dan-Xuan Liu 2020 - Ding-Ming Liu 2020 -
Xu-Hui Liu 2020 - Xin-Tong Qi 2020 - Meng-Zhang Qian 2020 - Yu-Yang Qian 2020 -
Tian Qin 2020 - Jia-Wei Shan 2020 - Yuan-Yi Shang 2020 - Lin-Shan Shen 2020 -
Jiang-Xin Shi 2020 - Ling Sui 2020 - Yi-Xuan Sun 2020 - Yu-Xi Sun 2020 -
Xin-Yu Wang 2020 - Yu-Cen Wang 2020 - Yu-Fan Wang 2020 - Yu-Tong Wang 2020 -
Zhao-Jin Wen 2020 - Chen-Yang Wu 2020 - Jia-Liang Wu 2020 - Fan Xu 2020 -
Feng Xu 2020 - Jia-Fan Xu 2020 - Yi-Chu Xu 2020 - Yi-Ming Xu 2020 -
Di Xue 2020 - Yu-Hu Yan 2020 - Guo-Yu Yang 2020 - Zhi-Hao Ye 2020 -
Hao Yin 2020 - Xiao-Long Yin 2020 - Yi-Fan You 2020 - Hang Zhang 2020 -
Yi Zhang 2020 - Zhen-Yao Zhang 2020 - Bo-Wen Zheng 2020 - Qin-Cheng Zheng 2020 -
Yang-Fan Zhou 2020 - Yi-Fan Zhou 2020 - Zhi Zhou 2020 - Ke Zhu 2020 -
Xiao-Xie Zhu 2020 - Zhong Zhuang 2020 -

Visiting Student

(Sorted in alphabetical order)
  Name Size

Image
PoweredBy (for FireFox 3+ and IE 7+) Contact LAMDA: (email) contact@lamda.nju.edu.cn (tel) +86-025-89681608 © LAMDA, 2019