Zi-Xuan Chen @ LAMDA, NJU-AI

Zi-Xuan Chen  陈 梓 轩

Zixuan Chen

M.Sc Student
LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
Nanjing University, Nanjing 210023, China.

Email: chenzx@lamda.nju.edu.cn      

Supervisor: Prof. Yuan Jiang and Prof. Zhi-Hua Zhou

   

About Me

Main Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Awards & Honors

Correspondence

Email: chenzx@lamda.nju.edu.cn or zixuan.sean.chen@hotmail.com

Office: Room 912, Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University, Nanjing, China