Conference committee

Conference Chairs
Zhi-Hua Zhou (Nanjing University, China)
Friedhelm Schwenker (University of Ulm, Germany)

Local Chair
Ming Li (Nanjing University, China)

Publicity Chairs
Yang Yu (Nanjing University, China)
Michael Glodek (University of Ulm, Germany)

Program Committee
(more to be confirmed)
Songcan Chen (China)
Xiaofei He (China)
Tom Heskes (Netherlands)
Steven C.H. Hoi (Singapore)
Rong Jin (USA)
Wee Sun Lee (Singapore)
Hang Li (China)
Yu-Feng Li (China)
Cheng-Lin Liu (China)
Marco Loog (Netherlands)
Marco Maggini (Italy)
Fabio Roli (Italy)
Dale Schuurmans (Canada)
Masashi Sugiyama (Japan)
Edmondo Trentin (Italy)
Grigorios Tsoumakas (Greece)
Haifeng Wang (China)
Wei Wang (China)
Kai Yu (China)
Shipeng Yu (Germany)
De-Chuan Zhan (China)
Min-Ling Zhang (China)
Jerry Zhu (USA)
Jun Zhu (China)