Oganization

Program Chairs:

Stephen Gould (Australian National University and NICTA, Australia)

Hang Li (Huawei Noah's Ark Lab, Hong Kong)

Zhi-Hua Zhou (Nanjing University, China)

Local Arrangement Chair:

Xiaoyong Du (Renmin University of China, China)

Registration Chair:

Jun He (Renmin University of China, China)

Scholarship Chair:

Yu-Feng Li (Nanjing University, China)

Web Chair:

Yue Zhu (Nanjing University, China)

Organized by:DB-IIR Group,
China Renmin University


LAMDA Group,
Nanjing University

Sponsored by:Baidu