Jing Wang @ LAMDA, NJU-AI

wangjing.jpg 

王 景
Jing Wang
Ph.D. candidate, LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
Nanjing University, Nanjing 210023, China

Supervisor: Professor Zhi-Hua Zhou

Email: wangjing@lamda.nju.edu.cn

Biography

Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Publication

Academic Service

Teaching Assistant

Correspondence

Email: wangjing@lamda.nju.edu.cn

Office: Room 912, Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University