Hang Zhang@LAMDA, NJU-AI

Zhang Hang  张航
Hang Zhang
M.Sc student
LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
Nanjing University, Nanjing 210023, China.

Email: zhanghang@lamda.nju.edu.cn
      

Short Biography

I received my B.Sc. degree from Tongji University, China in June 2020.

Currently I am a first year graduate student of School of Artificial Intelligence in Nanjing University and a member of LAMDA Group, led by professor Zhi-Hua Zhou.

Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Supervisor

Professor KaiMing Ting

Correspondence

Email: zhanghang@lamda.nju.edu.cn
Office: Room A506, Yi-fu Building, Xianlin Campus of Nanjing University
Address: National Key Laboratory for Novel Software Technology
                 Nanjing University, Xianlin Campus
                 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210023, China