Bo-Wen Zheng @ NJUAI

Bo-Wen Zheng 

郑博文
Bo-Wen Zheng

M.Sc. student
LAMDA Group
School of Artificial Intelligence
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University

email: zhengbw@lamda.nju.edu.cn

Supervisor

Professor De-Chuan Zhan

Biography

Currently I am a first year graduate student of School of Artificial Intelligence in Nanjing University and a member of LAMDA Group, led by professor Zhi-Hua Zhou.

I received my B.Sc. degree in Computer Science and Technology from School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China(UESTC) in June 2020.

Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Correspondence

Mail

Bo-Wen Zheng
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University
Nanjing 210023, China

Laboratory

Room 201, Yifu Building, Xianlin Campus of Nanjing University

Address

National Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Xianlin Campus Mailbox 603, 163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing 210023, China