Qin-Cheng Zheng @ LAMDA, NJU-CS

Qin-Cheng Zheng 

郑钦城
Qin-Cheng Zheng (Q.-C. Zheng)

Ph.D. Student, LAMDA Group
Department of Artificial Intelligence
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Nanjing University, Nanjing 210023, China

Supervisor: Yuan Jiang

Email: zhengqc@lamda.nju.edu.cn
Laboratory: Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University

Supervisor

Professor Yuan Jiang

Biography

Research Interests

My research interests include Machine Learning and Data Mining.

Correspondence

Email:

zhengqc@lamda.nju.edu.cn

Laboratory:

Room 113, Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University

Address:

Qin-Cheng Zheng
National Key Laboratory for Novel Software Technology,
Nanjing University, Xianlin Campus,
163 Xianlin Avenue, Qixia District,
Nanjing 210023, China

(江苏省南京市栖霞区仙林大道163号, 南京大学仙林校区, 软件新技术国家重点实验室, 210023)