Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImageSearch
»

Alumni

Chao Bian PhD 2024 Now: Lingnan University, Hong Kong
Yun-Hao Cao PhD 2024 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Cong Guan PhD 2024 Now: Shenyang Aircraft Design Institute, Shenyang, China
Yi-Xiao He PhD 2024 Now: Lecturer at Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China
Yu-Xuan Huang PhD 2024 Now: Huawei, Shenzhen, China
Rong-Jun Qin PhD 2024 Now: Polixir, Nanjing, China
Zheng Xie PhD 2024 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Da-Wei Zhou PhD 2024 Now: Nanjing University, Nanjing, China
Zheng-Mao Zhu PhD 2024 Now: Huawei, Hangzhou, China
Xiao-Dong Bi MSc. 2024 Now: Optiver, Shanghai, China
Chi-Yu Cai MSc. 2024 Now: Ant Group, Shanghai, China
Lei Gong MSc. 2024 Now: AI Engineer at Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Yu-Tian Gou MSc. 2024 Now: Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Chengdu, China
Yu-Ran Gu MSc. 2024 Now: Alibaba Group, Beijing, China
Xin-Yan Han MSc. 2024 Now: Baidu, Beijing, China
Hao-Yuan He MSc. 2024 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Yu-Wei Hu MSc. 2024 Now: Alibaba International (AI Business), Hangzhou, China
Yi-Xuan Jin MSc. 2024 Now: Alibaba Taotian Group, Hangzhou, China
Ding-Wei Li MSc. 2024 Now: Yin Wang Zhi Neng Technology Co., Ltd., Shenzhen, China
Tian-Ci Li MSc. 2024 Now: ByteDance, Shanghai, China
Qian-Yu Liu MSc. 2024 Now: Industrial and Commercial Bank of China Jiangsu Branch, Nanjing, China
Tian-Yu Liu MSc. 2024 Now: Cedar Quantitative, Shanghai, China
Yu Liu MSc. 2024 Now: Huawei, Nanjing, China
Zong-You Liu MSc. 2024 Now: ByteDance, Beijing, China
Yi-Chen Li MSc. 2024 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Jie Ni MSc. 2024 Now: Honor Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Shuai-Bin Song MSc. 2024 Now: Algorithm Engineer at Alibaba Group, Hangzhou, China
Yi-Hao Sun MSc. 2024 Now: PhD Student at Mila, Quebec, Canada
Jin-Lin Tang MSc. 2024 Now: Alibaba Taotian Group, Hangzhou, China
Ming-Zhuo Teng MSc. 2024 Now: Tencent, Beijing, China
Cheng-He Wang MSc. 2024 Now: Zhuoshi Fund, Shanghai, China
Qi-Wei Wang MSc. 2024 Now: Tencent (WeChat), Guangzhou, China
Hong-Qiu Wu MSc. 2024 Now: Frontier Asset, Shanghai, China
Yu-Chang Wu MSc. 2024 Now: ByteDance, Hangzhou, China
Zi-Yuan Wu MSc. 2024 Now: Guotai Junan, Shanghai, China
Xin-Ran Xie MSc. 2024 Now: Alibaba Taotian Group, Hangzhou, China
Yi Xie MSc. 2024 Now: ByteDance, Shanghai, China
Jia-Cheng Xu MSc. 2024 Now: PhD Student at Nanyang Technological University, Singapore
Xin-Yu Yang MSc. 2024 Now: DeepSeek, Hangzhou, China
Man-Jie Yuan MSc. 2024 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Xing-Kai Yu MSc. 2024 Now: DeepSeek, Hangzhou, China
Fu-Xiang Zhang MSc. 2024 Now: PhD Student at Nanyang Technological University, Singapore
Jia-Ji Zhang MSc. 2024 Now: Alibaba Group, Beijing, China
Lei Zhang MSc. 2024 Now: Algorithm Engineer at Ant Group, Hangzhou, China
Le-Fan Zhang MSc. 2024 Now: Xiaohongshu, Shanghai, China
Shao-Wei Zhang MSc. 2024 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Yi-Ge Zhang MSc. 2024 Now: PhD Student at Peking University, Beijing, China
Zi-An Zhang MSc. 2024 Now: Alibaba Taotian Group, Hangzhou, China
Zi-Yi Zhang MSc. 2024 Now: Zhuoshi Fund, Beijing, China
Yu-Heng Zhou MSc. 2024 Now: TP-Link, Shenzhen, China
Zhi-Jian Zhou MSc. 2024 Now: PhD Student at University of Melbourne, Victoria, Australia
Guo-Hua Wang PhD 2023 Now: Research Engineer at Huawei, Hangzhou, China
Tian-Zuo Wang PhD 2023 Now: Assistant Researcher at Nanjing University, Nanjing, China
Lei Yuan PhD 2023 Now: Nanjing University, Nanjing, China
Zheng Yi Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at BYD, Xi'an, China
Yong Bai Msc. 2023 Now: Advertisement Algorithm Engineer at Kuaishou, Beijing, China
Jia-Han Cao Msc. 2023 Now: ByteDance, Shanghai, China
Lei Chai Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at ByteDance, Shanghai, China
Zi-Hang Cheng Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at Alibaba, Hangzhou, China
Zi-Xuan Chen Msc. 2023 Now: WeRide
Shu Ding Msc. 2023 Now: PhD at Nanjing University, Nanjing, China
Ying-Xiao Du Msc. 2023 Now: Horizon Robotics
Dong-Yu Guo Msc. 2023 Now: ByteDance, Shanghai, China
Quan He Msc. 2023 Now: Huawei Noah's Ark Lab, Nanjing, China
Yin-Yin He Msc. 2023 Now: ByteDance
Ya-Fei Hu Msc. 2023 Now: Fliggy of Alibaba, Hangzhou, China
Ying-Chun Jian Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at ByteDance, Hangzhou, China
Xue-Kun Jin Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at Baidu
Ding-Ming Liu Msc. 2023 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Xin-Ye Li Msc. 2023 Now: ByteDance, Shanghai, China
Ying Li Msc. 2023 Now: Jump Trading, Shanghai, China
Xin-Tong Qi Msc. 2023 Now: Baidu, Beijing, China
Yuan-Yi Shang Msc. 2023 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Lin Sui Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at 4Paradigm
Yi-Xuan Sun Msc. 2023 Now: Ant Group, Hangzhou, China
Yu-Xi Sun Msc. 2023 Now: Selected Graduates of Jiangsu Province
Xin-Yu Wang Msc. 2023 Now: Baidu, Beijing, China
Yu-Cen Wang Msc. 2023 Now: PhD at Nanjing University, Nanjing, China
Yu-Fan Wang Msc. 2023 Now: BYD, Shanghai, China
Yu-Tong Wang Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shenzhen, China
Chen-Yang Wu Msc. 2023 Now: PhD at Nanjing University, Nanjing, China
Jia-Liang Wu Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at ByteDance, Hangzhou, China
Yi-Ming Xu Msc. 2023 Now: Shanghai Stock Exchange
Guo-Yu Yang Msc. 2023 Now: Xuanyuan Investment, Guangzhou, China
Hao Yin Msc. 2023 Now: Quantitative Researcher at Jump Trading
Yi Zhang Msc. 2023 Now: Akrostar Tech, Nanjing, China
Zhen-Yao Zhang Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at Meituan, Shanghai, China
Bo-Wen Zheng Msc. 2023 Now: PhD at Nanjing University, Nanjing, China
Yi-Fan Zhou Msc. 2023 Now: JTP HOLDINGS, Shanghai, China
Zhong Zhuang Msc. 2023 Now: NetEase, Hangzhou, China
Xiao-Xie Zhu Msc. 2023 Now: Algorithm Engineer at ByteDance, Shanghai, China
Lan-Zhe Guo PhD 2022 Now: Lecturer at Nanjing University, Nanjing, China
Shi-Yin Lu PhD 2022 Now: Algorithm Expert at Alibaba, Hangzhou, China
Shen-Huan Lyu PhD 2022 Now: Assistant Researcher at Hohai University, Nanjing, China
Han Wang PhD 2022 Now: “Hua Mountain” Tenure-Track Associate Professor at Xidian Univerisity, Xi'an, China
Yuan-Yu Wan PhD 2022 Now: Researcher at Zhejiang University, Ningbo, China
Shao-Qun Zhang PhD 2022 Now: Lecturer at Nanjing University, Nanjing, China
Zhen-Yu Zhang PhD 2022 Now: Postdoc at RIKEN-AIP, Japan
Tian Chang Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shanghai, China
Quan Cheng Msc. 2022 Now: Bank of China, Beijing, China
Pan Chen Msc. 2022 Now: Engineer at State Grid Corporation of China, Nanchang, China
Yi-He Chen Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Shopee, Singapore
Yue Chen Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Tencent, Shenzhen, China
Yu-Hui Chen Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Hangzhou, China
Yu Fan Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Alibaba, Shanghai, China
Cong Fu Msc. 2022 Now:
Yi-Fan Ge Msc. 2022 Now: Quant Researcher at Jump Trading, Shanghai, China
Lu Han Msc. 2022 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Tao Han Msc. 2022 Now: PhD Student at The University of Hong Kong, Hong Kong, China
Xiang-Han Kong Msc. 2022 Now: Engineer at Huatai Securities, Nanjing, China
Jie Li Msc. 2022 Now: Software Engineer at Microsoft, Beijing, China
Jun Li Msc. 2022 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Lan Li Msc. 2022 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Jia-Wei Mi Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Lu Ming Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Hao-Pu Shang Msc. 2022 Now: Assistant Researcher at Nanjing University, Nanjing, China
Yi Shi Msc. 2022 Now: PhD Student at Nanjing University, Nanjing, China
Hui Sun Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Shopee, Shanghai, China
Zhang-Hao Tian Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Huan-Yu Wang Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Shopee, Singapore
Xu-Yao Wang Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shanghai, China
Zhi-Fan Wu Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Alibaba, Hangzhou, China
Yin-Peng Xie Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Bytedance, Beijing, China
Bi-Cun Xu Msc. 2022 Now: Quant Researcher at Huatai Securities, Nanjing, China
Li-Jun Xu Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Bytedance, Shanghai, China
Fan Yan Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shenzhen, China
Yi-Fan You Msc. 2022 Now: Quant Researcher at Luoshu Investments, Shanghai, China
Yi-Feng Zhang Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Microsoft, Suzhou, China
Yong-Shun Zhang Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Shopee, Shanghai, China
Yun-Tian Zhang Msc. 2022 Now: GPU Architect at Nvidia, Shanghai, China
Zhao-Yu Zhang Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Kuaishou, Beijing, China
Jia-Yi Zhou Msc. 2022 Now: Algorithm Engineer at Ant Group, Shanghai, China
Ming-Xuan Zhu Msc. 2022 Now:
Jia-Lve Chen PhD 2021 Now: Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China
Yi-Qi Hu PhD 2021 Now: Huawei
Tong Wei PhD 2021 Now: Associate Researcher at Southeast University, Nanjing, China
Chen-Lin Zhang PhD 2021 Now: Algorithm Engineer at 4Paradigm
Peng Zhao PhD 2021 Now: Assistant Researcher at Nanjing University, Nanjing, China
Le-Wen Cai Msc. 2021 Now: Artificial Intelligence Engineer at Huawei, Shanghai, China
Xin-Qiang Cai Msc. 2021 Now: PhD at Tokyo University, Tokyo, Japan
Yang Cao Msc. 2021 Now: Artificial Intelligence Engineer at Huawei, Shanghai, China
Kang Fang Msc. 2021 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Xian-Jin Gui Msc. 2021 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shenzhen, China
Cheng Hang Msc. 2021 Now: Engineer at NVIDIA, Shanghai, China
Sheng-Yi Jiang Msc. 2021 Now: Hong Kong University, Hong Kong, China
Ming-Wei Li Msc. 2021 Now: ByteDance AI Lab, Shanghai, China
Wen-Tao Li Msc. 2021 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Xin-Chun Li Msc. 2021 Now: PhD at Nanjing University, Nanjing, China
Zhao-Hua Li Msc. 2021 Now: Tencent, Shenzhen, China
Song-Qing Shen Msc. 2021 Now: Microsoft, Suzhou, China
Feng Shi Msc. 2021 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Wen-Yu Tang Msc. 2021 Now:
Jun Wang Msc. 2021 Now: Algorithm Engineer at ByteDance, Shanghai, China
Yi-Mu Wang Msc. 2021 Now: PhD at Huawei Munich Research Institute & Technical University of Munich, Munich, Germany
Bo Xue Msc. 2021 Now: Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Yin Xu Msc. 2021 Now: Huawei, Shanghai, China
Yi-Xuan Xu Msc. 2021 Now: Algorithm Engineer at Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Jia-Qi Yang Msc. 2021 Now: PhD at Nanjing University, Nanjing, China
Ya-Qi Yu Msc. 2021 Now: Huawei, Shanghai, China
Chao Zhang Msc. 2021 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shanghai, China
Yu-Jie Zhang Msc. 2021 Now: PhD at Tokyo University, Tokyo, Japan
Yong-Nan Zhu Msc. 2021 Now: Alibaba
Yao-Xiang Ding PhD 2020 Now: Associate Researcher at Zhejiang University, Hangzhou, China
Ji Feng PhD 2020 Now: Founding Deputy Dean at Nanjing AI Research Institution of Sinovation Ventures, Nanjing, China
Bo-Jian Hou PhD 2020 Now: Postdoc at Cornell University, New York, America
Qing-Yuan Jiang PhD 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Jian-Hao Luo PhD 2020 Now: Research Engineer at Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Ming Pang PhD 2020 Now: Jindong, Beijing, China
Hong Qian PhD 2020 Now: Associate Researcher at East China Normal University, Shanghai, China
Lu Wang PhD 2020 Now: JinDong, Beijing, China
Xi-Zhu Wu PhD 2020 Now: Data Scientist at Optiver, Shanghai, China
Yang Yang PhD 2020 Now: Professor at Nanjing University Of Science And Technology, Nanjing, China
Shen-Yi Zhao PhD 2020 Now: Machine Learning Algorithm Engineer at 4Paradigm, Beijing, China
Zhao-Yang Fu Msc. 2020 Now: AI Engineer at Huawei, Shenzhen, China
Hao Gao Msc. 2020 Now: Engineer at Tencent, Shenzhen, China
Chen-Zhou Jiang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Hangzhou, China
Ming Jiang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Yue Jiang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Alibaba, Hangzhou, China
Yun-Zhi Jiang Msc. 2020 Now: PhD at Huawei Germany Research Institute, Munich, Germany
Run Jiao Msc. 2020 Now: AI Engineer at Huawei , Shanghai, China
De-Ming Liang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shenzhen, China
Peng-Cheng Li Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Hisilicon, Shanghai, China
Shu Li Msc. 2020 Now: PhD at Purdue University, West Lafayette, America
Xin-Xin Liu Msc. 2020 Now: Engineer at Hisilicon, Shanghai, China
Zhen-Jia Pang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Jie Ren Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shanghai, China
Xiang-Rong Sheng Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Alibaba, Beijing, China
Shu-Ting Shi Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Guang-hui Wang Msc. 2020 Now: PhD at Georgia Institute of Technology, Atlanta, America
Ke-Tao Wang Msc. 2020 Now: ML Engineer at Huawei, Shanghai, China
Qian-Wei Wang Msc. 2020 Now: PhD at Huawei European Research Institute & Technical University of Munich, Munich, Germany
Bin-Bin Yang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Alibaba, Beijing, China
Liang Yang Msc. 2020 Now: AI Engineer at Huawei Nanjing Research Institute, Nanjing, China
Kun Yi Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Tencent, Shenzhen, China
Jing-Jing You Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at ArcSoft, Nanjing, China
Kai-Feng Zhang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Shanghai, China
Yan-Ya Zhang Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at Huawei, Nanjing, China
Yong Zhou Msc. 2020 Now: Algorithm Engineer at WeChat, Guangzhou, China
Wangzhou Dai PhD 2019 Now: Postdoc at Imperial College London, London, Britain
Xuan Huo PhD 2019 Now: Engineer at Huawei, Nanjing, China
Han-Jia Ye PhD 2019 Now: Assistant Professor at Nanjing University, Nanjing, China
Teng Zhang PhD 2019 Now: Assistant Professor at Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
Dong-Dong Chen Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at Jingdong, Nanjing, China
Long-Yi Chen Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at Pinduoduo, Shanghai, China
Yu Chen Msc. 2019 Now: Engineer at Pinduoduo, Shanghai, China
Hao-Chen Dong Msc. 2019 Now: Engineer at Xiong'an Shungeng Data Technology Co., Ltd, Hebei, China
Jian Dong Msc. 2019 Now: Strategy Researcher at Huatai Securities, Nanjing, China
Lei Fan Msc. 2019 Now: Engineer at Alibaba Group, Hangzhou, China
Rui-Jun Guo Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at Hongruan Multimedia Technology Co., Ltd, Shanghai, China
Heng-Yi Li Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at Alibaba Group, Hangzhou, China
Wei-Yang Qu Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at Pinduoduo, Shanghai, China
Wen-Jie Shang Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at DiDi Global, Beijing, China
Jia-Shi Wang Msc. 2019 Now: Index and Quantification Researcher at China Southern Fund, Shenzhen, China
Yuan-Yu Wan Msc. 2019 Now: PhD at LAMDA, Nanjing University, Nanjing, China
Yi-Feng Wu Msc. 2019 Now: Engineer at Alibaba Group, Hangzhou, China
Dong Xu Msc. 2019 Now: Algorithm Engineer at Alibaba Group, Hangzhou, China
Xin-Yu Yan Msc. 2019 Now: Algorithm Researcher at Tencent, Shenzhen, China
Chao Zhang Msc. 2019 Now: Technical Research Engineer at Huawei, Shanghai, China
Gong-Duo Zhang Msc. 2019 Now: Algorithm Researcher at Ant Financial Services Group, Hangzhou, China
Hao Zhang Msc. 2019 Now: Researcher at Tencent, Shenzhen, China
Wen-Ji Zhou Msc. 2019 Now: Engineer at Alibaba Group
Bin-Bin Gao PhD 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Shao-Yuan Li PhD 2018 Now: Assistant Professor at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Xin Mu PhD 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Xiu-Shen Wei PhD 2018 Now: Research Lead at Megvii/Face++ Nanjing Research, China
Yue Zhu PhD 2018 Now: Engineer at Huawei, China
Shi-Yong Chen Msc. 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Xue Cui Msc. 2018 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Wei Dai Msc. 2018 Now: Engineer at NetEase Inc., China
Ying Fan Msc. 2018 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Run-Ze Li Msc. 2018 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Chong Liu Msc. 2018 Now: PhD candidate at University of California, Santa Barbara
Xiao-Fan Niu Msc. 2018 Now: Engineer at Ant Financial, China
Xin-Yi Niu Msc. 2018 Now: Engineer at Ctrip, China
Jing-Cheng Shi Msc. 2018 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Ying-Hao Shi Msc. 2018 Now: Engineer at Huawei, China
Xue-Min Si Msc. 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Ge Song Msc. 2018 Now: Engineer at Didiglobal, China
Tao Sun Msc. 2018 Now: Engineer at Ant Financial, China
Hai Wang Msc. 2018 Now: Engineer at 4Paradigm, China
Hui-Hui Wei Msc. 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Yi-Chi Xiao Msc. 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Chen-Wei Xie Msc. 2018 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Sen Yang Msc. 2018 Now: Engineer at Huawei, China
Yi-Fei Zhai Msc. 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Jie Zhang Msc. 2018 Now: Engineer at TrendMicro, China
Ya-Lin Zhang Msc. 2018 Now: Engineer at Ant Financial, China
Wen-Hao Zheng Msc. 2018 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Hong-Yu Zhou Msc. 2018 Now: Engineer at Tusimple, China
Yu-Hang Zhou Msc. 2018 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Miao Xu PhD 2017 Now: RIKEN, Japan
Zui Chu Msc. 2017 Now: Engineer at Aispeech Inc., China
Lin-Peng Fan Msc. 2017 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Peng Gao Msc. 2017 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Xiang-Yu Guo Msc. 2017 Now: PhD candidate at University of Buffalo, USA
Peng-Fei Hou Msc. 2017 Now: Engineer at Horizon Robotics Inc., China
Zhen-Chuan Huang Msc. 2017 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Yuan Miao Msc. 2017 Now: Engineer at NetEase Inc., China
Sheng Wang Msc. 2017 Now: Engineer at Ant Financial, China
Shao-Bo Wang Msc. 2017 Now: Engineer at Microsoft Inc., China
Ru Xiang Msc. 2017 Now: Engineer at Meituan Inc., China
Jing-Wen Yang Msc. 2017 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Wang Zhou Msc. 2017 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Jia-Lvue Chen Msc. 2016 Now: Ph.D Candidate at LAMDA
Le Han Msc. 2016 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Peng Hu Msc. 2016 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Jing Li Msc. 2016 Now: Engineer at Tencent Inc., China
Yuan-Zhao Li Msc. 2016 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Jian Ma Msc. 2016 Now: Engineer at Ant Financial, China
Xiao-Dong Wang Msc. 2016 Now: Engineer at Microsoft Inc., China
Yang Yang Msc. 2016 Now: Ph.D Candidate at LAMDA
Guo-Bing Zhou Msc. 2016 Now: Engineer at Huatai Securities Inc., China
Cam-Tu Nguyen Postdoc 2014-2016 Now: Faculty Member at Vietnam National University Hanoi, Vietnam
Nan Li PhD 2015 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Chao Qian PhD 2015 Now: Associate Research Fellow at University of Science and Technology of China
Qing-Guo Chen Msc. 2015 Now: China Telecom Co., Ltd. Jiangsu Branch
Yu Qian Msc. 2015 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Yuan-Bo She Msc. 2015 Now: CTO & CEO at AICRobo Inc., China
Jun Tang Msc. 2015 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Dong Wang Msc. 2015 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Hai-Fei Wu Msc. 2015 Now: Engineer at Xiecheng Inc., China
Zi-Xu Yang Msc. 2015 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Wei Gao PhD 2014 Now: Research Assistant at Nanjing University, China
Sheng-Jun Huang PhD 2014 Now: Associate Professor at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Xun-Li Guo Msc. 2014 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Tao Li Msc. 2014 Now: Engineer at Ctrip Inc., China
Bo Lu Msc. 2014 Now: CTO at Nanjing Leibei Education Consulting Technology CO.,LTD
Su-Lei Nian Msc. 2014 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Suan Song Msc. 2014 Now: Engineer at 360 Inc., China
Shu-Jun Yang Msc. 2014 Now: City University of Hong Kong
Xiao-Chuan Zou Msc. 2014 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Wei Wang PhD 2013 Now: Associate Research Fellow at Nanjing University, China
Yu-Feng Li PhD 2013 Now: Research Assistant at Nanjing University, China
Qing Da Msc. 2013 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Hu Chen Msc. 2013 Now: Microsoft Research, China
Meng-Yuan Shi Msc. 2013 Now: Algorithm Engineer at Indeed, Tokyo
Fan-Jiang Zeng Msc. 2013 Now: Engineer at China National Offshore Oil Corporation, China
Ju-Hua Hu Msc. 2012 Now: PhD candidate at Simon Fraser University, Canada
Bei-Bei Jia Msc. 2012 Now: Engineer at Sogou Inc., China
Jia Jia Msc. 2012 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Wei-Wei Tu Msc. 2012 Now: Engineer at 4Paradigm, Beijing, China
Shao-Wei Wang Postdoc 2009-2011 Now: Professor at Nanjing University, China
Yang Yu PhD 2011 Now: Professor at Nanjing University, China
Qi Qian Msc. 2011 Now: PhD candidate at Michigan State University, USA
Qiao-Qiao She Msc. 2011 Now: Engineer at Baidu Inc., China
Yu-Yin Sun Msc. 2011 Now: PhD candidate at University of Washington, USA
Ying-Xin Li Postdoc 2008-2010 Now: Leader at Beijing JingWei Institute of Machine Vision and Machine Intelligence, China
Xu-Ying Liu PhD 2010 Now: Assistant Professor at Southeast University, China
De-Chuan Zhan PhD 2010 Now: Associate Professor at Nanjing University, China
Xin-Pan Xiao MSc. 2010 Now: Engineer at Snapchat Co.
Yin Zhang MSc. 2009 Now: PhD candidate at Carnegie Mellon University, USA
Xiang-Nan Kong MSc. 2009 Now: Assistant Professor, Worcestor Polytechnic Institutesor
Li-Ping Liu MSc. 2009 Now: PhD candidate at Oregon State University, USA
Jun-Ming Xu MSc. 2009 Now: PhD candidate at University of Wisconsin at Madison, USA
Yin Zhu BSc. 2009 Now: PhD candidate at Hong Kong University of Science and Technology, China
Ming Li PhD 2008 Now: Professor at Nanjing University, China
Nan Li MSc. 2008 Now: Engineer at Alibaba Inc., China
Xiao-Lin Li Postdoc 2005-2007 Now: Associate Professor at Nanjing University, China
Min-Ling Zhang PhD 2007 Now: Professor at Southeast University, China
Xiao-Bing Xue MSc. 2007 Now: Twitter
Yu Zhang MSc. 2007 Now: Assistant Professor at Hong Kong Baptist University
Hao Hu BSc. 2007 Now: PhD candidate at Hong Kong University of Science & Technology, China
Dao-Qiang Zhang Postdoc 2004-2006 Now: Professor at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Hong-Bin Dai MSc 2006 Now: Engineering at Guodian Nanjing Automation Co. Ltd., China
Ke-Jia Chen MSc 2005 Now: Associate Professor at Nanjing University of Posts and Telecommunications, China
Jin-Jiang Ling MSc. 2005 Now: Free Professional
Jie-Ling Han BSc. 2005 Now: PhD candiate at University of Washington, USA
Xin Geng MSc. 2004 Now: Professor at Southeast University, China
  Name Size

Image
PoweredBy © LAMDA, 2022